این موضوع را بدانید که شما برای یافتن شغل مناسب و ورود به بازار کار حتما نیازمند رفتن به دانشگاه نمی باشید. شما میتوانید با یادگیری رشته های فنی وارد بازار کار شوید.
مدرک فنی و حرفه ای مدرکی است که انواع آنها را از نظر نوع میتوان در سه دسته مدارک رسمی ، مدارک مورد تایید و مدارک گذر مهارتی تقسیم بندی کرد.

مدارک رسمی فنی و حرفه ای:
مدارک رسمی فنی و حرفه ای ، مدارکی هستند که در سازمان فنی و حرفه ای کشور اعتبار دارند . اعتبار مدرک فنی حرفه ای منوط به سازمان فنی و حرفه ای نمی باشد و مدرک فنی و حرفه در خارج کشور نیز معتبر است .گرفتن گواهینامه رسمی فنی و حرفه ای نیازمند شرکت در آزمون هایی است که برگزار می شوند . اگرنمرات قبولی در آزمون فنی و حرفه ای کشور را کسب کنید ، می توانید از مزایای مدرک فنی و حرفه ای برخوردار شوید.

مدارک مورد تایید فنی و حرفه ای:
مدارک مورد تایید فنی و حرفه ای مدارکی هستند که توسط آموزشگاه های آزادی که مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور هستند ارائه می گردند. بر روی این مدارک فنی نام و نشان موسسه آزاد و مدیر موسسه درج شده است. همچنین نشان فنی و حرفه ای روی آن مشاهده می شود.
مدارک مورد تایید چون توسط سازمان فنی و حرفه ای مستقیم صادر نمی شوند قابل ترجمه نمی باشند . همچنین گرفتن وام و تسهیلات برای افرادی که مدارک مورد تایید دارند امکان پذیر نیست.

مدارک گذر مهارتی فنی و حرفه ای:
مدارک گذر مهارتی فنی و حرفه ای از جمله مدارک غیررسمی است. مدارک گذر مهارتی تنها برای همایش ها ، سمینارهای دو ساعته و کارگاه ها به مراجعین اهدا خواهد شد و نباید برای آن ها هزینه ای دریافت شود