مخازن تحت فشار

فصل اول: معرفي مخازن، فصل دوم: اجزاي مخازن تحت فشار، فصل سوم : مواد و آلياژهاي مورد استفاده در ساخت مخازن، فصل چهارم: استانداردها و كدهاي مرتبط با مخازن تحت فشار، فصل پنجم : ساخت و بازرسي فني مخازن، فصل ششم: طراحي مخازن تحت فشار،
مخازن تحت فشارمخازن تحت فشار
قیمت قیمت : 1000 تومان
888 بازدید
نوع فایل : pdf