آزمون نظام مهندسی

نماد اعتماد الکترونیکی

آمار بازدید

مهندسی عمران(نظارت)

سال

ماه

پاسخنامه

94

مرداد

سوالات + کلید

 

 

93

 

خرداد


 

سوالات + کلید

آبان

سوالات + کلید

سوالات + پاسخ تشریحی

92

آذر

سوالات + کلید

91

شهریور

سوالات + کلید

اسفند

سوالات + کلید

90

آذر

سوالات + کلید

89

خرداد

سوالات + کلید

اسفند

سوالات + کلید

87

اسفند

سوالات + کلید

 

 

مهندسی عمران(محاسبات)

سال

ماه

پاسخنامه

 

93

خرداد

سوالات + کلید

آبان

سوالات + کلید

سوالات + پاسخ تشریحی

 

92

 

آذر

 

سوالات + کلید

 

91

شهریور

سوالات + کلید

اسفند

سوالات + کلید

 

90

 

آذر

 

سوالات + کلید

 

89

خرداد

سوالات + کلید

اسفند

سوالات + کلید

 

87

 

اسفند

 

سوالات + کلید

مهندسی عمران( اجرا)

سال

ماه

پاسخنامه

 


93

 

آبان

سوالات + کلید

سوالات + پاسخ تشریحی

 

خرداد

 

سوالات + کلید

 

92

 

آذر

 

سوالات + کلید

کانال رسمی تلگرام